Tilvejebringelse af ressourcer til elektrisk mobilitet

Elektrisk mobilitet giver alle forudsætninger for en effektiv og mindre klimabelastende fremtid, men den giver os også nogle udfordringer: fra råstoffer til genbrug. Volkswagen påtager sig ansvaret og arbejder på komplette løsninger til gavn for både mennesker og miljø.

Billede af litium og kobolt

Elektrisk mobilitet kræver råstoffer

Mobilitet kræver energi. Elektrisk mobilitet er en særligt effektiv form for mobilitet. Som fører kommer du nemlig tre til fire gange så langt i en elbil som i en bil med forbrændingsmotor med samme mængde energi. Strømmen får den nye ID.3 fra et litium-ion-batteri.

De enkelte celler i litium-ion-batterierne består af to elektroder, en separator og elektrolytvæske. Og elektroderne består af henholdsvis grafit og litium, nikkel, mangan og kobolt. Uden disse råstoffer kan der ikke dannes elektrokemiske lagre med sammenlignelige egenskaber. Ikke endnu i hvert fald.

Råstofferne i ID.3-batteriet.

Hvilke centrale råstoffer anvendes i et litium-ion-batteri? Hvor i verden udvindes de? Og hvor meget af hver type råstof anvendes i din ID.3? Her kan du finde ud af det.

Kobolt: grundstoffet

Navnet kommer af cobaltum (latinsk for "trold"), fordi man tidligere troede, at de forurenede malmen med dette dengang ubrugelige mineral.

  • Grundstofbetegnelse              Co
  • Reserver*                                  7.000.000 t
  • Udseende                                  Metallisk blåt/gråt
  • Aggregattilstand                      Fast

*Industrielt tilgængelige ressourcer på verdensplan i 2019 med nutidens teknik; kilde: USGS

Tiltag hos Volkswagen

Der er brug for råstoffer til bilproduktion, og udvindingen af disse råstoffer er grundlæggende et indgreb i de eksisterende økosystemer, hvilket påvirker både mennesker og miljø. Det er vi bevidste om. Derfor har vi sammen med vores direkte leverandører indgået en bindende Code of ConductÅbner et eksternt link - en aftale, som forpligter til høje miljømæssige og sociale standarder og opfordrer til, at leverandørkæden især har fokus på at undgå krænkelser af menneskerettighederne.

På nuværende tidspunkt kan vi dog ikke garantere 100 %, at vores krav til vores direkte leverandører også opfyldes i minerne. Årsag: En samlet kontrol af leverandørkæden er en meget kompleks opgave. På nuværende tidspunkt indkøber Volkswagen ikke selv råstoffer til batterier, men kun færdige battericeller. Mellem de batterier, som vi anvender, og minerne er der således op til otte forarbejdningstrin og mellemleverandører, hvilket gør leverandørkæden uigennemskuelig.

Transparency and sustainability risks in relation to the supply chain using the example of battery production
Risici i forbindelse med gennemsigtighed og bæredygtighed i leverandørkæden i forbindelse med produktionen af batterier
1 Minedrift
2 Distribution
3 Raffinaderi
4 Katode
5 Battericelle
6 Gennemsigtighed
7 Risici i forbindelse med bæredygtighed
Drive Sustainabiltiy-Logo

På baggrund af et studie udført af bæredygtighedsinitiativet "Drive Sustainability", som Volkswagen er medstifter af, har Volkswagen AG identificeret 16 råstoffer med øget risiko for brud på bæredygtighedskravene – heriblandt også litium og kobolt. Målsætningen er at overvåge og identificere alle leverandører i hele den forudgående leverandørkæde og virksomhederne bag udvindingen af disse råstoffer med henblik på at afdække risici i forbindelse med bæredygtigheden. Efterfølgende iværksættes tiltag, der skal minimere de risici, og Volkswagens styrke som koncern til at gennemtrumfe bedre miljøstandarder og sociale standarder i hele leverandørkæden.

For rent teknisk at være godt rustet til den proces i fremtiden tester vi innovative teknologier. Således skal et pilotprojekt i samarbejde med IBM og andre partnere inden for rammerne af Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) gøre leverancen af mineraler som kobolt helt gennemskuelig og transparent i realtid ved hjælp af en blockchain-teknologi. I hvert forarbejdningstrin kan de angivne data efterfølgende ikke længere ændres eller slettes. Og det gælder lige fra minen til Volkswagen fabrikken.

Concept of a blockchain raw materials supply chain: decentralised, safe and transparent.
Konceptet bag en blockchain-leverandørkæde af råstoffer: decentral, uforanderlig, sikker og transparent.
1 Mine
2 Omsmeltning
3 Underleverandører
4 Transport
5 Direkte leverandør
6 Volkswagen

Tilvejebringelse af ressourcer og udfordringer

Over halvdelen af den kobolt, der udvindes på verdensplan, kommer fra den Demokratiske Republik Congo. Den overvejende andel udvindes ved industriel dagbrydning. Men indbyggerne graver også efter kobolt på egen hånd. Det sker under miljømæssige, sociale og sikkerhedsmæssige forhold, der ikke er acceptable for os.

For bedre at kunne forstå og kontrollere situationen på stedet arbejder vi inden for rammerne af et projekt til certificering af råstoffer (CERA) på udviklingen af en bæredygtighedsstandard for udvinding af råstoffer.

Og for at gøre en endnu større forskel – og frem for alt for at forhindre børnearbejde – er vi aktive i Global Battery Alliance. I den forbindelse samarbejder vi med mange vigtige interessenter i batteriproduktionskæden. Med det formål at identificere og indlede konkrete tiltag til forbedring af situationen i Congo.

Litium er et andet råstof med øget bæredygtighedsrisiko. De største reserver finder man i Sydamerikas saltsøer. Her ligger det i opløst tilstand. Opløsningen pumpes op til overfladen, hvor litium så udvindes ved fordampning af vandet. Men et for højt vandforbrug har negative effekter på økosystemer og landbrug.

Alternativt findes litium også i fast form, hvor det er bundet i mineraler, hvor det så kan udvindes ved almindelig minedrift. På den måde udvindes størstedelen af litium fx i Australien.

Også når det gælder litium i vores batterier, kræver vi overholdelse af høje miljømæssige og sociale standarder. Derfor påtager vis os i samarbejde med alle interessenter et fælles ansvar for at reducere de negative konsekvenser for mennesker og natur ved udvindingen af litium.  

Mere genbrug, mindre råstofudvinding

På lang sigt kan målet kun være følgende: Minimering af de kritiske råstoffer med henblik på helt at undgå brugen af dem i vores produktion. Derfor forsker vi allerede i fremtidens batteriteknologier, og vi arbejder blandt andet intensivt på at reducere den nødvendige mængde kobolt markant i løbet af de næste 3-4 år.

Desuden vil vi i stigende grad dække behovet for råstoffer og energilagring med brugte batterier. Det kan være med genanvendelse af ældre, men intakte batterier i en såkaldt "anden livscyklus" – fx som fleksible ladestandere på festivaler – eller med direkte genanvendelse af råstofferne fra de brugte batterier.

Allerede i 2020 starter et pilotprojekt til videreudvikling af vores innovative genanvendelsestiltag på Volkswagen fabrikken i Salzgitter lige i nærheden af vores "Center of Excellence Batteriezelle". Udviklingen af den proces startede vi allerede for 10 år siden, så vi er optimalt forberedt, når de første større returneringer af brugte batterier starter i slutningen af 2020'erne.

Simplified illustration of the planned recycling loop for the cathode materials.
Forenklet oversigt over den planlagte genanvendelsescyklus for katodematerialer.
0 Råstofudvinding
1 Batteriproduktion
2 1st life
3 Afmontering af batterisystemet
4 Analyse af batterimoduler
5 Anden brug af intakte moduler (2nd life)
6 Findeling
7 Adskillelse og bearbejdning af dele
8 Tilbageførsel af katodematerialerne nikkel, kobolt, mangan og litium til produktionsprocessen